Rules

3. กฎระเบียบสำหรับแฟนคลับในการติดตามไปยังงานอีเว้นต์ต่าง ๆ
3.1 เคารพกฎระเบียบของพื้นที่ และผู้จัดงาน
3.2 ห้ามถือป้ายขนาดใหญ่
3.3 ห้ามถ่ายรูประหว่างกิจกรรมเชกิและกิจกรรมที่มีลักษณะคล้ายกัน
3.4 ไม่คุกคามเมมเบอร์ทั้งทางกิริยาและวาจา
3.5 ห้ามแฟนคลับสัมผัสตัวเมมเบอร์ อนุโลมให้แค่ปลายนิ้วชนกัน ทั้งนี้เมมเบอร์สามารถสัมผัสตัวแฟนคลับได้ตามความเหมาะสม
3.6 หากจะทำกิจกรรมเซอร์ไพรส์หรือกิจกรรมอื่น ๆ ภายในงาน ให้ติดต่อปรึกษารายละเอียดกับทางค่ายก่อนวันงาน
3.7 ห้ามก่อความวุ่ยวายภายในงาน
3.8 เคารพความเป็นส่วนตัวของเมมเบอร์ในเวลาก่อนเริ่มงาน หลังจบงาน และนอกเวลางานอื่น ๆ ทั้งหมด

4. กฎเกี่ยวกับการให้ของขวัญเมมเบอร์
4.1 ให้ของขวัญผ่านทางทีมงานเท่านั้น
4.2 ให้เขียนชื่อเมมเบอร์และชื่อผู้ให้ติดไว้ให้ชัดเจน
4.3 ห้ามให้สิ่งของที่เป็นอาหารและเครื่องสำอาง
4.4 ห้ามให้สิ่งของที่มีมูลค่าเกิน 1,000 บาท
4.5 หากมีการห่อทึบจนไม่สามารถเห็นสิ่งของข้างในได้ ให้แกะห่อนั้น ๆ ออกก่อน